Class DerivedBioAssayToParentDerivedBioAssayTransformer

java.lang.Object
net.sf.basedb.util.listable.AbstractSourceItemTransformer
net.sf.basedb.util.listable.DerivedBioAssayToParentDerivedBioAssayTransformer
All Implemented Interfaces:
SourceItemTransformer

public class DerivedBioAssayToParentDerivedBioAssayTransformer extends AbstractSourceItemTransformer
Source item transformer implementation that transform derived bioassay items to parent derived bioassays.
Since:
3.5
Author:
Nicklas
 • Field Details

  • includeSourcesInTarget

   private final boolean includeSourcesInTarget
 • Constructor Details

  • DerivedBioAssayToParentDerivedBioAssayTransformer

   public DerivedBioAssayToParentDerivedBioAssayTransformer(boolean includeSourcesInTarget)
   Create a new derived bioassay to parent derived bioassay transformer.
 • Method Details